Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

A. Accountantspraktijk: Accountantspraktijk zoals gedefinieerd in de VGBA;

B. Bescheiden: Alle door Opdrachtgever aan Van den Boogaard & Smulders Accountancy ter beschikking gestelde
informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder -maar niet uitsluitendbegrepen: papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Van den Boogaard & Smulders Accountancy vervaardigde of verzamelde
gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder -maar niet uitsluitend- begrepen: papier, cdroms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;

C. Opdracht / Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht, waarbij Van den Boogaard & Smulders Accountancy zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;

D. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Van den Boogaard & Smulders Accountancy de opdracht
heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

E. Opdrachtnemer: De Accountantspraktijk die de opdracht heeft aanvaard. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en
uitgevoerd door de accountantspraktijk, niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;

F. VGBA Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants is te vinden op www.nba.nl;

G. Medewerker: Een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan Van den Boogaard & Smulders Accountancy al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

H. Werkzaamheden: Alle door Van den Boogaard & Smulders

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Van den Boogaard & Smulders Accountancy zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Van den Boogaard & Smulders Accountancy voortvloeiende werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Van den Boogaard & Smulders Accountancy uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De onderliggende opdracht/overeenkomst – tezamen met deze algemene voorwaarden – geven de volledige afspraken tussen opdrachtgever en Van den Boogaard & Smulders Accountancy weer met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

Artikel 3 – Gegevens opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden welke Van den Boogaard & Smulders Accountancy naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van Van den Boogaard & Smulders Accountancy te stellen. Van den Boogaard & Smulders Accountancy bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Van den Boogaard & Smulders Accountancy heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Van den Boogaard & Smulders Accountancy voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
 5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Van den Boogaard & Smulders Accountancy gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Van den Boogaard & Smulders Accountancy, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.
 6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Van den Boogaard & Smulders Accountancy de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 4 – Uitvoering opdracht

 1. Van den Boogaard & Smulders Accountancy voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
 2. Van den Boogaard & Smulders Accountancy bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).
 3. Van den Boogaard & Smulders Accountancy heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Van den Boogaard & Smulders Accountancy aan te wijzen derde.

Artikel 5 – (Beroeps)regelgeving

 1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Van den Boogaard & Smulders Accountancy voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Van den Boogaard & Smulders Accountancy – onder meer, doch niet uitsluitend -:
  A. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
  B. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;
  C. krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.
 3. Van den Boogaard & Smulders Accountancy sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Van den Boogaard & Smulders Accountancy aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

Artikel 6 – Intellectuele eigendom

 1. Het uitvoeren van de Opdracht door Van den Boogaard & Smulders Accountancy houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Van den Boogaard & Smulders Accountancy rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Van den Boogaard & Smulders Accountancy.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Van den Boogaard & Smulders Accountancy zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Van den Boogaard & Smulders Accountancy gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van den Boogaard & Smulders Accountancy aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door Van den Boogaard & Smulders Accountancy. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7 – Overmacht

 1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding
  bestaat.

Artikel – 8 – Honorarium

 1. De door Van den Boogaard & Smulders Accountancy uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Naast het honorarium worden de door Van den Boogaard & Smulders Accountancy gemaakte onkosten en de declaraties van door Van den Boogaard & Smulders Accountancy ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Van den Boogaard & Smulders Accountancy heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
 4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Van den Boogaard & Smulders Accountancy gerechtigd het overeengekomen tarief
  dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, wordt per maand in rekening gebracht. Over alle door Opdrachtgever aan Van den Boogaard & Smulders Accountancy verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9 – Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Van den Boogaard & Smulders Accountancy verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Van den Boogaard & Smulders Accountancy.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Van den Boogaard & Smulders Accountancy gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Van den Boogaard & Smulders Accountancy gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Van den Boogaard & Smulders Accountancy daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Van den Boogaard & Smulders Accountancy gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Van den Boogaard & Smulders Accountancy te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Van den Boogaard & Smulders Accountancy gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Van den Boogaard & Smulders Accountancy uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10 – Termijnen

 1. Indien tussen Opdrachtgever en Van den Boogaard & Smulders Accountancy een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Van den Boogaard & Smulders Accountancy in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
 2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Van den Boogaard & Smulders Accountancy overeengekomen is.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Van den Boogaard & Smulders Accountancy is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Van den Boogaard & Smulders Accountancy onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 2. Van den Boogaard & Smulders Accountancy is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Van den Boogaard & Smulders Accountancy.
 3. Van den Boogaard & Smulders Accountancy is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Van den Boogaard & Smulders Accountancy voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Van den Boogaard & Smulders Accountancy uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Van den Boogaard & Smulders Accountancy beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 300.000,=, per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Van den Boogaard & Smulders Accountancy of haar leidinggevend management.
 6. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Van den Boogaard & Smulders Accountancy voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Van den Boogaard & Smulders Accountancy geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Van den Boogaard & Smulders Accountancy voor aanspraken van derden (medewerkers van Van den Boogaard & Smulders Accountancy en door Van den Boogaard & Smulders Accountancy ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 12 – Opzegging

 1. Opdrachtgever en Van den Boogaard & Smulders Accountancy kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Van den Boogaard & Smulders Accountancy opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Van den Boogaard & Smulders Accountancy recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Van den Boogaard & Smulders Accountancy reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
 4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Van den Boogaard & Smulders Accountancy, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Van den Boogaard & Smulders Accountancy bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Van den Boogaard & Smulders Accountancy zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

Artikel 13 – Opschortingsrecht

 1. Van den Boogaard & Smulders Accountancy is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Van den Boogaard & Smulders Accountancy hebben ondergaan.

Artikel 14 – Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Van den Boogaard & Smulders Accountancy in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Van den Boogaard & Smulders Accountancy, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

Artikel 15 – Elektronische communicatie

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Van den Boogaard & Smulders Accountancy op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 2. Opdrachtgever en Van den Boogaard & Smulders Accountancy zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping ofmanipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 3. Zowel Opdrachtgever als Van den Boogaard & Smulders Accountancy zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 16 – Overige bepalingen

 1. Indien Van den Boogaard & Smulders Accountancy op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Van den Boogaard & Smulders Accountancy in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Van den Boogaard & Smulders Accountancy noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Van den Boogaard & Smulders Accountancy zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Van den Boogaard & Smulders Accountancy van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
 2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van
  Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Van den Boogaard & Smulders Accountancy gevestigd is.
 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of de procesgang van klachtrecht te volgen.

Artikel 18 – Reparatieclausule nietigheden

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.